Адвокат Жанета Пондалова

Правни услуги и консултации

why-us-image
Адвокат Жанета Георгиева Пондалова е родена в Сливен и практикува във Велико Търново. Завършила право във Великотърновски университет„Св. св. Кирил и Методий” и придобила юридическа правоспособност през 2004г.

Вписана във Великотърновска адвокатска колегия. Младши адвокат от октомври 2005 до октомври 2007. Адвокат от октомври 2007. Специализира в областта на гражданското право.
 
Извършва правни консултации и процесуално представителство по Семейно, Наследствено, Вещно, Облигационно, Трудово, Търговско, Наказателно и Административно-наказателно право.
 
Владее Английски, Руски, Френски и Испански език.

Свържете се с мен

Индивидуални правни услуги и консултации

+359 887341289

Юрист с доказана репутация

Всеки проблем има своето решение

Семейно право

Брачни договори, процесуално представителство по бракоразводни дела, дела относно родителски права, дела за издръжка, домашно насилие и други.

Търговско право

Консултации и ежемесечно правно обслужване. Регистрация и промени в търговски дружества, преобразуване, прехвърляне на дялове, ликвидация и други.

Вещно право

Защита правото на собственост, делбени производства, изготвяне на нотариални актове и участие в нотариални производства и други.Облигационно право

Съставяне и разваляне на договори, неоснователно обогатяване, непозволено увреждане, обезщетения и други.
Трудово право

Трудови спорове, неизплатени възнаграждения, обезщетения, защита срещу незаконно уволнение и други.


Наказателно право

Консултации, изготвяне на жалби, тъжби, граждански искове в наказателно производство, правна защита.

Административно-наказателно право

Обжалване на наказателни постановления и други.

Наследствено право

Приемане и отказ от наследство, съставяне и оспорване на завещание, защита на запазени части, доброволни и съдебни делби.

Дейност и Услуги

Дейност и Услуги

Устни и писмени правни консултации и становища по въпроси на правото; Изготвяне...

Повече
Минимални Адвокатски Възнаграждения

Минимални Адвокатски Възнаграждения

Наредба за минималните адвокатски възнаграждения:  Кантората работи по издадената...

Повече
Правни статии и казуси

Правни статии и казуси

Статии по актуални юридически теми, даване на мнение по конкретни правни казуси. ...

Повече

Свържете се с мен

Адрес: гр. В. Търново, ул. Възрожденска 1А-партер Телефон: 0887341289 Email: janetapondalova@abv.bg